Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 23 sierpnia 2018 roku na godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał.
 6. Sprawy oświaty, kultury ,sportu i spraw socjalnych:
  1. zapewnienie bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół na terenie Gminy Lisia Góra,
  2. upoważnienie Wójta Gminy Lisia Góra do refundacji dowozu uczniów spoza terenu gminy Lisia Góra,
  3. przyjęcie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz realizację zadań związanych z gospodarką powierzonym mieniem,
  4. ustalenie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  5. zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lisia Góra,
  6. ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lisia Góra.
 7. Rozpatrzenie skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Wójta Gminy Lisia Góra
 8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania, interpelacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Protokół z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy wyłożony jest do wglądu w Biurze Rady Gminy, a w dniu sesji wyłożony na sali obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szatko

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2018 r. poz. 994 z późn. zm.).