Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./ – zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 15 marca 2018 roku na godz. 09:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej 
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał.
 6. Sprawy gospodarki komunalnej i samorządu:
  1. przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Lisia Góra,
  2. podział Gminy Lisia Góra na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  3. podział Gminy Lisia Góra na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granice oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  4. wyrażenie zgody na przejęcie zadań dotyczących budowy i remontów chodników i ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych oraz zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnowskiemu,
  5. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śmigno w Gminie Lisia Góra,
  6. przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisia Góra,
  7. przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka przyjętego Uchwałą Nr VI/96/2007 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 kwietnia 2007 r., z późn. zm.
 7. Sprawy zdrowia i oświaty:
  1. przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisia Góra za 2017 rok,
  2. ustalenie wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra,
  3. ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra,
  4. przyjęcie regulaminu udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych w Gminie Lisia Góra za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Lisia Góra,
  5. udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.
 8. Sprawy rolnictwa i ochrony środowiska:
  1. dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  2. określanie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  3. zmiany uchwały Nr XXXIII/386/2017 z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania, interpelacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Protokół z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy wyłożony jest  do wglądu  w Biurze Rady Gminy, a w dniu sesji wyłożony  na sali obrad.

Wiceprzewodniczący  Rady Gminy
Ryszard Witek

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm/.