Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  o  samorządzie  gminnym  /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./ – zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 04 czerwca 2018 roku na godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał.
 6. Sprawy finansowe:
  • zmiana uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r.,
 7. Sprawy zdrowia i oświaty:
  1. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
  2. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze,
  3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2017,
  4. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
 8. Sprawy gospodarki komunalnej i samorządu:
  • w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Powiatu Tarnowskiego w sprawie podziału Powiatu Tarnowskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania, interpelacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szatko

Protokół z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy wyłożony jest  do wglądu  w Biurze Rady Gminy, a w dniu sesji wyłożony  na sali obrad.

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm/.