Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 18a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały NR XX/257/2020 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia: Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021r. – Wójt Gminy Lisia Góra zarządza, co następuje:

§1.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 67/2021 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 18.06.2021r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021r.

§2.

Konkurs, o którym mowa w §1 zostaje unieważniony z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.

§3.

 

Zarządzenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lisiej Górze,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

 §4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Annie Pabian – samodzielne stanowisko ds. rozwoju lokalnego, promocji i środków pomocowych.

§5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                     z up. Wójta

                                                                    mgr inż. Piotr Miotła

                                                                     Zastępca Wójta Gminy