Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Zgłoszenie obowiązku podatkowego przez osobę prawną w podatku leśnym – korekta zgłoszenia

herb550  

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Adres:       Urząd Gminy w Lisiej Górze, ul.1-go Maja 7, 33-140 Lisia Góra

Telefon:    (14) 678 46 78

Fax:          (14) 678-42-49

NIP         873-15-23-030

REGON   000537800

Nr konta: 61859100070110000003290032

Godziny pracy: 8.00 – 17.00 w poniedziałki

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 14.30 w piątki

strona:      www.lisiagora.pl

e-mail:      podatki@lisiagora.pl

I. Nazwa usługi Podatek  leśny- osoba prawna zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
II. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900.).

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

III. Wydział załatwiający sprawę Referat Podatków,

pokój nr 1,
tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

IV. Wymagane dokumenty Deklaracja na podatek leśny

Druki do pobrania:

Deklaracja – obowiązek podatkowy do dnia 01.07.2019 r.

Załącznik do deklaracji – obowiązek podatkowy do dnia 01.07.2019 r.

Deklaracja na podatek leśny – obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.

V. Opłaty BRAK
VI. Termin załatwienia sprawy Nie dotyczy
VII. Tryb odwołania Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze
VIII. Inne 1) Deklarację na podatek leśny  osoby prawne składają bez wezwania do 15 stycznia roku podatkowego stosując do naliczenia podatku obowiązujące  stawki w danym roku podatkowym.

2) Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasu, zajęcie części lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż leśna lub jej zaprzestanie, a także w przypadku zmian podmiotowych).

3) W sytuacji, gdy Wójt Gminy stwierdzi, że Podatnik, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji, albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.

4) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

5) Podatek leśny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

6) Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U., poz. 1529).

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top