Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego – 1 etat/ na zastępstwo.

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie;
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
 1. Nieposzlakowana opinia.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 3. Prawo jazdy kat. B i możliwość używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych.
 4. Doświadczenie w pracy w pomocy społecznej.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres.
 2. Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.

 

Zakres czynności pracownika socjalnego:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej oraz skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownik socjalny” do dnia 20 stycznia 2023 r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisia Góra ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 6784 568

 

Dokumenty , które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze zastrzega sobie prawo do przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.

 

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

 1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze, zwany dalej „administratorem danych osobowych”
 2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: ido@lisiagora.pl
 3. Dane osobowe pozyskiwane są i przetwarzane w takim zakresie, w jakim są niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru oraz wyboru pracownika, a w przypadku pozytywnego zakończenia procesu naboru zawarcia umowy o pracę.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest art. 221, art. 221aoraz art. 221b 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO).
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z  art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 7. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procedurze naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Dokumenty, które nie zostały odebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został zatrudniony w wyniku procedury naboru zostaną dołączone do akt osobowych, a następnie będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Skip to content