Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Odbiór azbestu

Wójt Gminy Lisia Góra informuje mieszkańców,  że wzorem lat ubiegłych  planowana jest zbiórka i wywóz wyrobów azbestowych /w tym eternitu/ z terenu Gminy Lisia Góra. Osoby posiadające takie wyroby proszone są o niezwłoczne ich zgłoszenie na drukach, które można pobrać w Urzędzie Gminy Lisia Góra pokój nr 3 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra 

Gmina bezpłatnie przy pomocy wyspecjalizowanej firmy dokona odbioru wyrobów i ich utylizacji. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 31 maja. Odbiór wyrobów azbestowych planowany jest na listopad- grudzień 2022 roku.

Dach pokryty azbestem

 

Opis projektu

Nazwa projektu: 

Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”.

Nr Projektu: RPMP.05.02.02-12-0115/19

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 5: Ochrona Środowiska

Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent projektu (partner wiodący):    Gmina Szczucin

  1. Wolności 3, 33-320 Szczucin

Gminy partnerskie: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn i Żabno

 

Cele projektu:

Projekt ma na celu poprawę warunków sanitarnych i ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji włókien azbestowych do powietrza.

 

Cele szczegółowe to:

  1. oczyszczenie terenu Gmin: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn i Żabno z azbestu poprzez usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  2. eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na człowieka,
  3. likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2032 roku.

Rezultaty projektu:

  • zwiększenie komfortu życia społeczeństwa, poprzez zapewnienie mieszkańcom możliwości życia w zdrowym środowisku i oddychania czystym powietrzem,
  • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gmin , co może wpłynąć również na ich rozwój ekonomiczny,
  • ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy
  • spadek zanieczyszczeń do środowiska naturalnego
  • zmniejszenie liczby zachorowań, będących bezpośrednim wpływem wyrobów azbestowych.

Koszty całkowite: 1 871 353,91 zł
Dofinansowanie: 1 497 928,00 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 14 kwietnia 2022 r.

Zakończenie realizacji projektu: 30 września 2023 r.

Skip to content