Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Gmina Lisia Góra realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” – budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r., poz. 1876) oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), Gmina Lisia Góra realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” –  budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W styczniu 2023 r. podpisano umowę na środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 124 856 zł. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokość dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

Skip to content