Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawowe informacje o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisiej Górze. Adres, osoby odpowiedzialne za pomoc oraz informacje o poszczególnych formach pomocy i dokumentów.

Siedziba GOPSu:

ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra

tel: 146784568
tel. 146784678 wew. 120

E-mail: gops@lisiagora.pl

Świadczenia rodzinne:

tel: 14 6784 776, 14 6784 678 wew. 115

Telefon dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: +48 666 666 576

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Zając

Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy GOPS.

Godziny urzędowania:

 • Poniedziałek: od godz. 800-1700
 • Wtorek-czwartek: od godz. 730 -1530
 • Piątek: od godz. 730 -1430

 

Dyżur dla osób doświadczających przemocy w każdy poniedziałek w godz. od 1700 -1800 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. 800-1500

REJONY OPIEKUŃCZE:

MARTA BERNADY- STAROŃ – starszy pracownik socjalny

 • Nowa Jastrząbka
 • Stare Żukowice

MAŁGORZATA BERNAL – specjalista pracy socjalnej

 • Nowe Żukowice,
 • Brzozówka,
 • Śmigno

AGNIESZKA GÓRKOWSKAspecjalista pracy socjalnej

 • Łukowa
 • Pawęzów
 • Breń

KINGA KACZYŃSKA – pracownik socjalny

 • Lisia Góra (ul. Długa)
 • Zaczarnie

MONIKA KĘPApracownik socjalny

 • Lisia Góra (wszystkie ulice poza ul. Długą)
 • Kobierzyn

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH , FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE(+500)

 • AGNIESZKA ADAMCZYK  – starszy inspektor
 • ŁUKASZ PROSOWICZ  – inspektor
 • BEATA ŻOŁĄDŹ  – inspektor
 • ELŻBIETA WILK-TABIŚ – pomoc administracyjna

KSIĘGOWOŚĆ:

AGNIESZKA NOWAK

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
 • doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im    życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie ustawy  z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r.  poz. 2268 z późn. zm.).

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • wynagrodzenie zależne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd.

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc  w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawana jest  po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych  od dnia powzięcia wiadomości konieczności  jego przeprowadzenia.

W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia  z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo  w miejscu ich pobytu.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn.zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 2. b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 776,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 600,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z poniższych okoliczności:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Za dochód (art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu  z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2021 poz. 1255);
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Dla osób posiadających gospodarstwa rolne – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące  i gospodarujące.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania  z ośrodkiem pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej oraz niezwłocznego poinformowania organu, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń  z pomocy społecznej z wyjątkiem kary odbywanej w systemie dozoru elektronicznego.

Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej:

 1. w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego,
 2. brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 3. w przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej należy uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń,
 4. w przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Podstawą udzielenia pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni.

Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.

Jednocześnie podczas wywiadu ustala się dane osób zobowiązanych do alimentacji, w celu rozeznania możliwości pomocy rodzinie pozostającej w trudnej sytuacji życiowej.

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zobowiązane są do udokumentowania swojej trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej  na podstawie następujących dokumentów:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
 5. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 6. zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 7. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 9. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 10. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy;
 11. zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 12. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 13. zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 14. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 15. zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej;
 16. oświadczenia o stanie majątkowym.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.

Osoba lub rodzina korzystająca z pomocy społecznej zobowiązana jest do współpracy
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie z zastosowaniem zasady, że odmowa nie może mieć wpływu na zabezpieczenie potrzeb nieletnich dzieci.

Zamiast zaświadczeń mogą być także oświadczenia – o ostatecznej formie dokumentu decyduje pracownik socjalny kompletujący dokumentację – stosowanie do okoliczności sprawy.

Świadczenia pieniężne udzielane przez GOPS w Lisiej Górze

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

 1. Zasiłek celowy:

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

 1. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 2. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 776,00 zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynoszącego 600,00 zł – pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego i może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego a także  osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tych przypadkach może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyznanie świadczenia,
 • dowód osobisty  lub inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
 • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

 1. Forma i termin  załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia –  po  przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 1. Zasiłek okresowy przysługujew szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 776,00 zł lub
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynoszącego 600,00 zł – pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona, przy czym w tej sytuacji może być wypłacany  nie częściej niż raz na 2 lata. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyznanie świadczenia,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
 • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
 • oświadczenia o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy /wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.
 1. Forma i termin  załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku okresowego – po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 1. Zasiłek stały przysługuje:
 2. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wynoszącego 776,00 zł, a kwota świadczenia nie może być wyższa niż 719,00 zł,
 3. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,  jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 600,00 zł.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyznanie świadczenia,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
 • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • kopia: orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (oryginał do wglądu).
 1. Forma i termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego – po  przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej

Pomoc w ramach wieloletniego rzędowego programu „ Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023” może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 164 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

Pomocy  udziela się w szczególności:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom  samotnym,  w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

– w formie: jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyznanie świadczenia,
 • dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
 • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
 • oświadczenia o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.
 1. Forma i termin  załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia – po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Interwencja kryzysowa jest zespołem działań zmierzających do szybkiego opanowania kryzysu, którego osoba nie jest w stanie zażegnać przy pomocy własnych środków i możliwości. Działania te obejmują pomoc emocjonalną, medyczną, bytową i mogą wiązać się z koniecznością udzielenia schronienia lub – w przypadku dzieci – niezwłocznego zapewnienia opieki.

Mają służyć przywróceniu względnego stanu równowagi. Interwencja kryzysowa poprzedza dalsze działania o charakterze poradniczym lub terapeutycznym, których celem jest pomoc w rozwiązaniu problemów będących podłożem zaistniałego kryzysu. Cechą charakterystyczną interwencji jest jej reaktywność – jest podejmowana najczęściej, gdy pojawia się nagła potrzeba działania. Interwencja jest ze swej natury incydentalna i dynamiczna – wiąże się z dużą szybkością i intensywnością działania.

W naszym ośrodku działania te inicjuje pracownik socjalny obejmujący swoim działaniem teren, na którym konieczne jest podjęcie interwencji kryzysowej.

 1. Skierowanie do domów pomocy społecznej:

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W  razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. a i b.

Opłatę za pobyt mogą również wnosić inne osoby niż wymienione powyżej.

 1. Wymagane dokumenty:
 • wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej (postanowienie sądu opiekuńczego o umieszczeniu strony bez zgody),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez wnioskodawcę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
 • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem występujących schorzeń oraz kserokopie innej dokumentacji medycznej potwierdzającej występowanie schorzeń przewlekłych, uzasadniających objęcie pomocą w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej (np. karty informacyjne ze szpitala),
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • postanowienie sądu rejonowego na podjęcie czynności celem umieszczenia osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo w domu pomocy społecznej,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy:
  Zaświadczenie lekarza psychologa
  Zaświadczenie lekarza psychiatry
  Zaświadczenie lekarskie
  Zaświadczenie lekarza psychiatry DPS
  Oświadczenie – odpłatność DPS
  Opinia do DPS – sprawność osoby
 1. Forma i termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej oraz decyzji dotyczącej umieszczenia w domu pomocy społecznej i ustalenia opłaty za  pobyt w domu pomocy społecznej. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Oznacza więc ono przekazanie klientowi informacji o powszechnie obowiązującym w Polsce prawie oraz o praktyce jego stosowania, w szczególności poprzez: podanie i omówienie odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism prawnych, sporządzenie projektu pisma procesowego. Poradnictwo prawne polega na wyszukiwaniu w zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawieniu ich klientowi wraz z ich konsekwencjami, wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz –w razie potrzeby –sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania. Obejmuje ono m.in. pomoc w sporządzaniu projektów pism procesowych w zakresie: prawa rodzinnego (rozwody, separacje, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalanie opiekunów prawnych, rodzin zastępczych, in.), prawa karnego (wszczęcie postępowania karnego i jego przebiegu), prawa administracyjnego w odniesieniu do prawa lokalowego dla rodzin.  Nieodpłatne poradnictwo prawe i obywatelskie  na terenie Gminy Lisia Góra świadczą adwokaci Stowarzyszenia Sursum Corda.

 

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Ta forma pomocy oferowana jest osobom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Może ono odbywać się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania poprzez diagnozę problemu (zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi), określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem oraz poszukiwanie nowych sposobów przezwyciężenia trudności, wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji. Ponadto, poradnictwo psychologiczne to także działania o charakterze profilaktycznym, zapobiegającym potencjalnym zagrożeniom w funkcjonowaniu osoby/grupy osób.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym przy wykorzystaniu właściwych tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna prowadzona jest:

1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;

2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Efektywność pracy socjalnej uwarunkowana jest dokonaniem prawidłowej diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowaniem planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

Praca socjalna świadczona jest przez pracowników socjalnych osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym, która określa uprawnienia i zobowiązania obu stron umowy, zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny.

W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień, nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy itp., ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

 1. Udzielenie schronienia:
 1. udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w   ośrodku wsparcia – schronisku  dla osób  bezdomnych,
 2. schronisko  dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe  schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z  bezdomności  i uzyskanie samodzielności życiowej,
 3. pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych jest odpłatny. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w  ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych. Wysokość odpłatności jest ustalana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lisia Góra Nr XXXIII/394/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lisia Góra (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 9247 z późn.zm., zwana dalej ustawą).

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • wniosek o udzielenie schronienia,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o  wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
 • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu 12 miesięcy/wysokości  uzyskanego jednorazowego dochodu należnego za  dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.
 1. Forma i termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej (po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego) o:

 1. skierowaniu lub odmowie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych,
 2. ustaleniu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

 1. pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,
 2. bezrobotne, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z którymi zawarto kontrakt socjalny,
 3. bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

Forma i termin  załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia niepieniężnego – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Termin załatwienia sprawy: niezwłoczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby oraz uprawnionych członków rodziny po ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w art. 50 ustawy – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających  z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie. Aktualnie obowiązuje Uchwała Nr XX/258/2020  Rady Gminy Lisia Góra z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  z 2021 poz. 29, z późn. zm.)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy społecznej i domach pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie świadczenia,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 4. aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
 5. dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
 6. oświadczenia o uzyskaniu (braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
 7. oświadczenie o stanie majątkowym,
 8. dokument potwierdzający zasadność przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych (np. zaświadczenie lekarskie), a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarza (psychiatry lub neurologa) lub inne dokumenty potwierdzające występowanie zaburzeń psychicznych uzasadniających objęcie pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 9. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma i termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. logopedy, pielęgniarki, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa w drodze rozporządzenia Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie świadczenia,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 4. aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
 5. dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
 6. oświadczenia o uzyskaniu (braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
 7. oświadczenie o stanie majątkowym,
 8. dokument potwierdzający zasadność przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zaświadczenie lekarza psychiatry potwierdzające występowanie zaburzeń psychicznych uzasadniających objęcie pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 9. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma i termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Mieszkanie chronione

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę opieki całodobowej, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym, o którym mowa w art. 53 ustawy. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce opieki całodobowej. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego życia w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Obecnie Gmina Lisia Góra dysponuje dwoma mieszkaniami chronionymi, mieszczącymi się przy ulicy mjr. H. Sucharskiego 3A.

Są to mieszkania chronione o charakterze wspieranym, gdzie osoby mają zapewnione  usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony.

Z mieszkania chronionego w szczególnych przypadkach mogą korzystać również osoby dotknięte przemocą w rodzinie (ofiary przemocy domowej).

Zasady dotyczące odpłatności za pobyt na mieszkaniu chronionym określa  Uchwała Rady Gminy Lisia Góra Nr XXXIII/394/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, których ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lisie Góra (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 9247 z późn.zm., zwana dalej uchwałą)

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie świadczenia,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 4. aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
 5. dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
 6. oświadczenia o uzyskaniu (braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
 7. oświadczenie o stanie majątkowym,
 8. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma i termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 1. Skierowanie do środowiskowego domu samopomocy:

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Z  usług świadczonych w środowiskowym domu samopomocy, mogą korzystać osoby niepełnosprawne intelektualnie, skierowane do środowiskowego domu  samopomocy na pobyt dzienny.

 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o  skierowanie do środowiskowego domu  samopomocy na  pobyt dzienny,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
 • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy / wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez wnioskodawcę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile wnioskodawca takie posiada.
 1. Forma i termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o  skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez zapewnienie osobie potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

 

WSPARCIE RODZINY

Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania.

Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.

Działania asystenta i rodziny mają na celu jej usamodzielnienie i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym poczucie im bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną odbywa się obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje się dowiedzieć o problemach rodziny, dzieciach i ich oczekiwaniach. Wspólnie z rodziną asystent określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej ustalając kolejność i rodzaj podejmowanych działań. W konsekwencji na sukces i zmianę pracuje sama rodzina.

Na etapie profilaktyki zaczyna się rola asystenta rodziny, jego zadaniem jest wspieranie całościowe rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Przez pewien czas asystent wspiera rodzinę, aby w przyszłości potrafiła samodzielnie pokonywać napotkane trudności życiowe.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę.

Według ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Uprawnienia asystenta:

Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do:

 • wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną;
 • występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielanie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielania pomocy rodzinie;
 • przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen  i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy asystenta można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisiej Górze tel.14 6784568

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) Spoczywa on na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej i jest realizowany w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości, zwłaszcza gdy przepisy ustawy przewidują możliwość zlecania realizacji tych zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 • pracy z rodziną;
 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

2) placówek wsparcia dziennego;

3) rodzin wspierających.

Placówka wsparcia dziennego jest prowadzona w porozumieniu z powiatem w Starych  Żukowicach

Skip to content