Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Logo Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu informuje, że Podmiot korzystający z usługi wodnej na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 298 pkt 1 Prawa wodnego obowiązany jest ponosić opłaty oraz zgodnie z art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne obowiązany jest bez wezwania składać Wodom Polskim oświadczenia o korzystaniu z usług wodnych za poszczególne kwartały.

Wzory przedmiotowych oświadczeń znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich pod adresem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html

Skip to content