Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

PSZOK – Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Projekt pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Lisiej Górze jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Lisia Góra
Wartość dofinansowania: 824 935,06 zł

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lisiej Górze

ul. Rataja 41a
3-140 Lisia Góra

tel. 14 657-11-32

e-mail: pszok@lisiagora.pl

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: nieczynne
 • Wtorek- piątek: 10:00- 18:00
 • Sobota: 7:00- 14:00

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Lisia Góra mogą nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, zostawiać selektywnie zebrane (posegregowane) odpady powstałe
w gospodarstwie domowym.

Każde gospodarstwo domowe przy pierwszej wizycie otrzyma specjalną kartę magnetyczną, która umożliwi wjazd na teren PSZOK oraz będzie służyła do rejestracji oddanych odpadów.

Do punktu PSZOK można oddać:

 • papier i tektury w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne, folie, butelki plastikowe w każdej ilości,
 • szkło w każdej ilości
 • opakowania wielomateriałowe w każdej ilości,
 • opady ulegające biodegradacji w każdej ilości,
 • przeterminowane leki w każdej ilości,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach w każdej ilości,
 • farby i opakowania po farbach w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory w każdej ilości,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w każdej ilości,
 • meble i inne opady wielkogabarytowe – 200 kg na rok kalendarzowy na gospodarstwo domowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 300 kg na rok kalendarzowy na gospodarstwo domowe, za wyjątkiem materiałów izolacyjnych typu styropian, wełna mineralna, dla których limit wynosi 700 l rocznie,
 • zużyte opony z samochodów osobowych – 4 sztuki na rok kalendarzowym na gospodarstwo domowe,
 • odzież i tekstylia w każdej ilości,
 • popiół paleniskowy w każdej ilości,
 • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym w każdej ilości,
 • odpadów powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek w każdej ilości

PSZOK odmówi przyjęcia:

 • odpadów zmieszanych zebranych nieselektywnie
 • odpadów budowlanych niebędących odpadami komunalnymi tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
 • odpadów pochodzących z działalności gospodarczej/ rolniczej/ przemysłowej
 • szyby oraz części samochodowe
 • eternitu oraz azbestu
 • odpadów nieoznaczonych (brak etykiety w przypadku odpadów niebezpiecznych)

Prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.

W punkcie nie przyjmuje się odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych od firm, które prowadzą działalność gospodarczą.

Odpady posegregowane, przywiezione do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest obowiązany przeładować samodzielnie do pojemnika lub miejsca wskazanego przez pracownika obsługującego punkt.

Skip to content