Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ogłoszenie dotyczące Petycji wielokrotnej w sprawie planowanej budowy chlewni w miejscowości Śmigno na działce nr 181/2

Gmina Lisia Góra - herb - z nami zawsze po drodze

Od dnia 1 lutego 2022r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej i poczty elektronicznej wpływają do Wójta Gminy Lisia Góra petycje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j Dz. U. 2018r. poz. 870) zawierająca sprzeciw wobec budowy chlewni w miejscowości Śmigno na działce nr 181/2. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie. Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia 14 marca 2022r. do godz. 17.00.

Petycje można składać w Urzędzie Gminy Lisia Góra, Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra dziennik podawczy pokój 10, w poniedziałek w godz. 8.00-17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 w piątek w godz. 7.30 – 14.30 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – EPUAP: mf0380sted/skrytka.

Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielkokrotnej będzie liczony od daty upływu ww. okresu.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Pliki do pobrania:

Skip to content