Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Zaczarniu

Wójt Gminy Lisia Góra

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Gminnego Przedszkola w Zaczarniu

Organ prowadzący przedszkole: Gmina Lisia Góra adres: Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra

Nazwa i adres przedszkola, którego dotyczy konkurs: Gminne Przedszkole w Zaczarniu, adres: Zaczarnie 153A, 33-140 Lisia Góra.

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 poz. 1449).
  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Gminnego Przedszkola w Zaczarniu,

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

–      imię (imiona) i nazwisko,

–      datę i miejsce urodzenia,

–      obywatelstwo,

–      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopii:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289);

11)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

  1. Dodatkowo osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Zaczarniu.
  2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (na kopercie winno być podane imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zwrotny kandydata) z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Zaczarniu, w terminie do dnia 10 maja 2022r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Lisia Góra, Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra dziennik podawczy pokój 10, w poniedziałek w godz. 8.00-17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 w piątek w godz. 7.30 – 14.30 lub za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do tut. Urzędu do dnia 10 maja 2022 r. do godz. 15.30. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w postaci elektronicznej.
  3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lisia Góra.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 11, 12. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

  1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE.2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Urząd Gminy w Lisiej Górze informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lisia Góra reprezentowany przez Wójta Gminy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://bip.malopolska.pl/uglisiagora,m,317968,klauzula-informacyjna-rodo.html Adres Lisia Góra ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra tel. 146784678 fax. 146784249 e-mail ug@lisiagora.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@lisiagora.pl lub pisemnie na podany adres powyżej.

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnego konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w urzędzie.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działanie urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze konkursu, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skip to content