Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ogłoszenie o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego

Wójt Gminy Lisia Góra informuje, że w terminie do 2 października 2023 roku w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborców posiadających orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osób о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W przypadku osób niepełnosprawnych do wniosku należy załączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze pokój nr 15, pod numerem telefonu 14 678 46 78, na adres e-mail: ug@lisiagora.pl

Wniosek do pobrania >>tutaj<<

Skip to content