Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Nr 16-2023

Logo WFOŚiGW w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent w Zespole Dotacji w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.
I.
1. Wymagania obligatoryjne:
1.1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, ochrona środowiska (licencjat, inżynier, magister-inżynier lub magister).
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane.
1.3. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane.
1.4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z klientem indywidualnym.
1.5. Wymagane umiejętności zawodowe:
 znajomość Programu Priorytetowego „Moja Woda”, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi;
 znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
 umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 umiejętność obsługi klienta oraz umiejętność sprawnej komunikacji (w tym prowadzenia rozmów telefonicznych).
2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
2.2. prawo jazdy kategorii B.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z obsługą Klientów Indywidualnych poprzez realizację Programu priorytetowego „Moja Woda”, w tym m.in.:
a) ocena wniosków pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
b) prowadzenie rejestrów wniosków i umów,
c) sporządzenie umowy dotacji,
d) weryfikacja wniosków o płatność.
e) sporządzanie dyspozycji przelewu,
f) udzielanie informacji i pomocy w wypełnianiu formularzy wniosków oraz kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy finansowej.

III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy (dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.

IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie:
do 24.08.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW do dnia: do 24.08.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).
Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.16.2023, Referent ZD – Kraków – Imię i Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nabór obejmuje:
 rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
 wynagrodzenie zasadnicze od 4300,00 zł plus dodatek stażowy;
 możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
 w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
 prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
 możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
 możliwość awansu (poziomy, pionowy);
 dostęp do szkoleń.

Informacja dodatkowa:
dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

/dokument podpisany podpisem elektronicznym/
Małgorzata Sikora
_________________
Zastępca Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Kraków, dnia 08.08.2023 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne >>tutaj<<

Skip to content