Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Nr 21-2022

Logo WFOŚiGW w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Doradca Energetyczny w Zespole Doradców Energetycznych w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.
I.
1. Wymagania obligatoryjne
1.1. Wykształcenie: wyższe techniczne (preferowane w dziedzinie OZE, energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub ochrony środowiska) lub wyższe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi lub studia podyplomowe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi lub wykształcenie wyższe i ukończone szkolenia w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi; (inżynier lub magister inżynier).
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: prawo jazdy kategorii B.
1.3. Doświadczenie zawodowe:
 minimum rok zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną środowiska, OZE, efektywnością energetyczną, ochroną powietrza lub z usługami doradczymi w w/w zakresie.
1.4. Wymagane umiejętności zawodowe:
 znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
 znajomość tematyki związanej z przygotowaniem, weryfikacją i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;
 znajomość tematyki związanej z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, ochrony powietrza i OZE z uwzględnieniem wykorzystania instrumentów finansowych;
 umiejętność weryfikacji audytów energetycznych;
 wysoka kultura osobista i swoboda wypowiedzi;
 świadczenie usług doradczych, w tym m.in.: konsultacji, porad merytorycznych;
 umiejętność prowadzenia spotkań informacyjnych/edukacyjnych i prelekcji w tematyce związanej z efektywnością energetyczną, OZE oraz gospodarką niskoemisyjną;
 sporządzanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących działalności Zespołu oraz efektów tej działalności;
 umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych;
 umiejętność obsługi klienta oraz sprawnej komunikacji (w tym prowadzenia rozmów telefonicznych);
 obsługa komputera i znajomość pakietu office.
1.5. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z klientem instytucjonalnym i indywidualnym, umiejętność pracy w zespole.
2. Wymagania fakultatywne:
2.1. doświadczenie w zakresie obsługi klienta indywidualnego i instytucjonalnego, udokumentowane zaświadczeniem lub świadectwem pracy;
2.2. doświadczenie w obsłudze administracyjnej i kancelaryjno-biurowej;
2.3. znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych,
2.4. co najmniej bierna znajomość jednego oficjalnego języka Unii Europejskiej, nie dotyczy języka polskiego.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
 Doradztwo w zakresie przygotowania, weryfikacji, wdrażania i monitorowania planów gospodarki niskoemisyjnej.
 Doradztwo dotyczące przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć w obszarze efektywności energetycznej, OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej, w tym sporządzanie analiz korzyści finansowych i ekologicznych.
 Weryfikowanie audytów energetycznych.
 Sporządzanie bieżących informacji o źródłach wsparcia finansowego przedsięwzięć w obszarze efektywności energetycznej, OZE i gospodarki niskoemisyjnej oraz udostępnianie ich we wszelkich możliwych formach przekazu.
 Weryfikacja montaży finansowych na wniosek zainteresowanych dofinansowaniem jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, szkół oraz lokalnych przedsiębiorców, będących adresatami Projektu.
 Organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych i edukacyjnych, przeznaczonych dla adresatów Projektu.
 Dokonywanie ocen i zgłaszanie zapotrzebowania na organizację szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji.
 Prowadzenie spotkań informacyjnych i udzielanie konsultacji m.in w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze i innych dostępnych mechanizmów wsparcia finansowego inwestycji.
 Sporządzanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących działalności Zespołu oraz efektów tej działalności.

III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy (dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.

IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie:
do 02.09.2022 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie:
do 02.09.2022 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).
Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.21.2022, Doradca Energetyczny ZE – Kraków – Imię i Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nabór obejmuje:
 test pisemny (merytoryczny) ze znajomości zagadnień niezbędnych do wykonywania usług doradczych, o których mowa w pkt. II „Główne obowiązki na stanowisku pracy”, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo budowlane, kodeksu cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, instrukcji kancelaryjnej oraz
 rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
 wynagrodzenie zasadnicze od 4080,00 zł plus dodatek stażowy;
 możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
 w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
 prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
 możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
 możliwość awansu (poziomy, pionowy);
 dostęp do szkoleń.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru >>tutaj<<

Skip to content