Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Nr 5-2023

Logo WFOŚiGW w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista w Zespole Promocji i Kontaktów z Mediami w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

I.
1. Wymagania obligatoryjne:
1.1. Wykształcenie: wyższe.
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane.
1.3. Doświadczenie zawodowe: co najmniej roczne doświadczenie na stanowiskach związanych z public relations, komunikacją społeczną, kontaktem z mediami lub dziennikarstwem.
1.4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.
1.5. Wymagane umiejętności zawodowe:
 znajomość:
o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
o ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
o ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,
o ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
o ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi,
o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 doskonała znajomość rynku medialnego;
 znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
2.2. Doświadczenie w obsłudze administracyjnej i kancelaryjno-biurowej;
2.3. Znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
2.4. Znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
2.5. Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
1) współpraca ze środkami masowego komunikowania w zakresie prezentacji stanowiska Wojewódzkiego Funduszu (w tym we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi),
2) sprawy z zakresu public relations i promocji, w tym planowanie kampanii promocyjnoreklamowej i gadżetów promocyjnych, kontakty z mediami (baza, recenzje, wywiady, pozyskiwanie i prowadzenie patronatów medialnych – negocjacje,
3) sporządzanie umów w zakresie promocji i koordynowanie procesu ich realizacji,
4) współpraca z grafikami oraz drukarniami w zakresie działań promocyjnych i reklamowych,
5) organizacja i obsługa konferencji i innych wydarzeń, a także opracowywanie danych potrzebnych do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich podsumowanie,
6) ewidencja dokumentacji związanej z promocjami, współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie promocji,
7) pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Funduszu,
8) pełna obsługa związana z przygotowywaniem we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi pism, decyzji oraz odpowiedzi w sprawie udzielenia informacji publicznej z zachowaniem ustawowych terminów,
9) organizacja oraz zamieszczanie na portalach internetowych informacji dotyczących wolnych stanowisk pracy w Wojewódzkim Funduszu,
10) obsługa i aktualizacja informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu,
11) prowadzenie inwentaryzacji (spisów) materiałów informacyjno-promocyjnych,
12) współpraca dotycząca identyfikacji wizualnej wewnątrz i na zewnątrz budynku Wojewódzkiego Funduszu,
13) ustalanie wzoru graficznego i zamawianie legitymacji służbowych pracowników Wojewódzkiego Funduszu,
14) wykonywanie innych poleceń służbowych i zadań zleconych przez przełożonych.

III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy (dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.

IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie:
do 03.03.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie:
do 03.03.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).
Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.5.2023 – Specjalista – KZM – Kraków – Imię i Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nabór obejmuje:
 rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
 wynagrodzenie zasadnicze od 4300,00 zł plus dodatek stażowy;
 możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
 w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: dofinansowanie do karty MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
 dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego na życie;
 możliwość awansu (poziomy, pionowy);
 dostęp do szkoleń.

Informacja dodatkowa:
dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

/dokument podpisany podpisem elektronicznym/
dr Kazimierz Koprowski
_________________
Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Kraków, dnia 14.02.2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne >>tutaj<<

Skip to content