Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Nr 6-2023

wfosigw logotype - color

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej w wymiarze: 2 osoby– 2 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

I.
1. Wymagania obligatoryjne:
1.1. Wykształcenie: wyższe (licencjat, inżynier lub magister);
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: prawo jazdy kategorii B;
1.3. Doświadczenie zawodowe: związane z kontrolą, wdrażaniem lub rozliczaniem inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych, obsługą programów finansowanych ze środków publicznych – 1 rok;
1.4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z klientem indywidualnym;
1.5. Wymagane umiejętności zawodowe:
• znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, „Moja Woda”, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi;
• znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
• umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
• umiejętność obsługi klienta oraz umiejętność sprawnej komunikacji (w tym prowadzenia rozmów telefonicznych),
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki inżynieria środowiska lub ochrona środowiska;
2.2. znajomość przepisów wykonawczych w odniesieniu do procesu inwestycyjnego oraz pozwoleń na budowę;
2.3. doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu kontroli w administracji publicznej.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
1. Kontrola projektów realizowanych i wdrażanych przez WFOŚiGW w Krakowie w zakresie weryfikacji zgodności wydatków przedstawionych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym, kontrola ich faktycznego poniesienia; kontrole osiągniętego efektu ekologicznego.
2. Przygotowywanie planu kontroli na dany rok kalendarzowy.
3. Monitorowanie i kontrola wypełniania przez beneficjentów i wykonawców obowiązków informacyjnych i promocyjnych.
4. Uczestniczenie w przygotowywaniu informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych, końcowych z realizacji programów realizowanych przez WFOŚiGW w Krakowie.
5. Bieżąca współpraca z beneficjentami.
6. Analiza i ocena spełnienia warunków częściowego umorzenia pożyczek oraz przygotowanie projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd w sprawach
dotyczących częściowego umorzenia pożyczek.

III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy (dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.

IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie:
do 29.03.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW do dnia:
do 29.03.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).
Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.6.2023, Referent/Specjalista ZK – Kraków – Imię i Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nabór obejmuje:
 rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
 wynagrodzenie zasadnicze od 4000,00 zł plus dodatek stażowy;
 możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
 w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
 prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
 możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
 możliwość awansu (poziomy, pionowy);
 dostęp do szkoleń.

Informacja dodatkowa:
dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/
dr Kazimierz Koprowski
_________________
Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Kraków, dnia 13.03.2023 r.

Szczegółowe informacje >>tutaj<<

Skip to content