Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Skip to content