Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LISIA GÓRA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Lisia Góra

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lisia Góra uchwały Nr XXXIII/387/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Lisia Góra.

Obszar objęty planem miejscowym dotyczy części sołectwa Lisia Góra, którego granice stanowią od strony zachodniej droga krajowa nr 73 (ul. Tarnowska), od strony północnej droga wojewódzka nr 984 (ul. Jaracza), od strony południowej granica administracyjna z sołectwem Brzozówka i Zaczarnie, od strony wschodniej zabudowania Lisiej Góry oraz tereny wolne od zabudowy.

Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem miejscowym przedstawiono na załączniku graficznym do uchwały Nr XXXIII/387/2022 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 lutego 2022 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego.

Wnioski należy składać do Wójta w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczeniem obszaru lub nieruchomości, którego dotyczy wniosek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2023 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu miejscowego. Zapoznanie się z dokumentacją sprawy jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lisia Góra.

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  • złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze obwieszczenie,
  • administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Lisia Góra, z siedzibą przy ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra, i są one podawane w celu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu legislacyjnego, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Lisia Góra, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe,
  • składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy,
  • podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 8c i art. 17 pkt 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@lisagora.pl

 

 

Wójt Gminy Lisia Góra

/-/

Treść ogłoszenia

Skip to content