Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2019 roku

Flaga Polska, Godło Polski oraz logo programu Posiłek w szkole i domu.

Gmina Lisia Góra otrzymała dotację w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W roku 2019 Wojewoda Małopolski przyznaje Gminie Lisia Góra środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 130 740 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści złotych). Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokość dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

Skip to content