Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Realizacja zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2023 oraz dodatkowych działań będących kontynuacją projektów z roku 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

Realizacja zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2023 oraz dodatkowych działań będących kontynuacją projektów z roku 2022

 

Wartość dofinansowania: 138 403 zł

Całkowita wartość zadania : 1 073 545 zł

 

Opis zadania: Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe Gminie Lisia Góra na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2023. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowaniu zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej min; udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zadań o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3-8 ustawy o pomocy społecznej. Dofinansowanie w wysokości 26 339 zł przeznaczone jest na realizację dodatkowych działań ośrodka pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb tj. organizację specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz obsługi prawnej ośrodka.

      

Skip to content