Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Decyzja o warunkach zabudowy

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Art. 59 ust 1, art. 60 ust. 1, art. 61, 63, 64, 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Tel. 14 678 43 47 wew. 123, e-mail: agnieszka.kusek@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • kopia aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych (w przypadku jej braku kopii mapy katastralnej) w skali 1:1000 lub 1:500, w przypadku inwestycji liniowych w skali 1:2000 – 2 egzemplarze.; w przypadku inwestycji związanej z podziałem nieruchomości – wstępny projekt podziału działki w skali 1:1000 (na bazie kopii mapy zasadniczej) opracowany i podpisany przez uprawnionego geodetę – 1 egzemplarz
  • kopia mapy jak wyżej z graficznym naniesieniem wstępnego zagospodarowania terenu – 1 egzemplarz.
  • kopia mapy ewidencji gruntów – 1 egzemplarz.
  • umowy na dostawy lub wstępne zapewnienie dostawy mediów - plik .DOC (14 KB)

W razie potrzeby:

  • kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 1 egzemplarz.
  • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
  • opłata skarbowa 598 zł (UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy).

Dokumenty do wglądu:

  • w razie potrzeby akty notarialne lub kopia wypisu z ksiąg wieczystych potwierdzające dostęp działki (działek) do drogi publicznej bądź aktualizujące dane dotyczące właściciela działki (działek).

Opłaty

Opłatę skarbową 598 zł

(UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy) uiszcza się gotówką w kasie tutejszego Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek KBS O/Lisia Góra nr 61 85910007 0110 0000 0329 0032. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Nie określa się (w zależności od czasu niezbędnego do uzyskania wymaganych uzgodnień).

Tryb odwołania

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Skip to content