Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Decyzja w sprawie lokalizacji na terenie działek gminnych obcych urządzeń

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Art. 39 ust 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami).

Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1980 roku, Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Rafał Sysło tel. 14 678 43 47 wew. 124, e-mail: drogi@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • mapa sytuacyjna 1:500 lub 1:000 z naniesionym uzbrojeniem (szt. 2).
  • uzgodnienie trasy przyłącza przez Zespół uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Tarnowie. (ksero).
  • wypis z rejestru ewidencji gruntów – dotyczy działki gminnej.
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci.

Dokumenty do wglądu:

  • dowód osobisty

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

Tryb odwołania

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Przez obce urządzenia należy rozumieć urządzenia np. kolektory gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczne, ciepłownicze itd.

Skip to content