Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Decyzja w sprawie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką dróg

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Art. 39, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 260)

Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Rafał Sysło tel. 14 678 43 47 wew. 124, e-mail: drogi@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • mapa sytuacyjna 1:500 lub 1:000 z naniesionym uzbrojeniem (szt. 2).
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci.

Dokumenty do wglądu:

  • dowód osobisty

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17zł)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

Tryb odwołania

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Przez obce urządzenia należy rozumieć urządzenia nie związane z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego prowadzone w drodze zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym do osi drogi (kolektory gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczne, ciepłownicze itd.)

Skip to content