Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Decyzja w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027);

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453);

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami);

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, tel. 14 678 43 47 wew. 123,

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • dokument własności lub protokół badania ksiąg wieczystych,
  • wypis z rejestru gruntów przedmiotowych działek,
  • mapa ewidencyjna,
  • zobowiązanie geodety uprawnionego do wykonania czynności

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

W zależności od dostarczenia dokumentów sporządzonych przez uprawnionego geodetę przeprowadzającego rozgraniczenie.

Tryb odwołania

Żądanie przekazania sprawy do rozpatrzenia sądowi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Przez obce urządzenia należy rozumieć urządzenia np. kolektory gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczne, ciepłownicze itd.

Skip to content