Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Decyzja w sprawie ustalenia opłaty planistycznej

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1 i 6 oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, ze zm.)

Art. 2 § 1 pkt 1, art. 207 i art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Teresa Szczupał, tel. 14 678 43 47 wew. 123,

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • aktualny dokument poświadczający własność działki (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej)

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za decyzję.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego, zaś w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, natomiast w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 KPA).

Tryb odwołania

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Brak

Skip to content