Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Decyzja zezwalająca na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Rafał Sysło tel. 14 678 43 47 wew. 124, e-mail: drogi@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • Aktualna mapa zasadnicza lub sytuacyjno-wysokościowa (skala 1:500 lub 1:1000) z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją planowanego zjazdu (2 egzemplarze).

Dokumenty do wglądu:

  • dowód osobisty

Opłaty

Opłata skarbowa:

zjazd indywidualny do budynku mieszkalnego indywidualnego zwolniony z opłaty,

zjazd publiczny opłata – 82,00 zł.

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17zł)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

Tryb odwołania

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Projekt zjazdu należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 (D. U. z 1999 roku, Nr 99) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, jak również zgodnie z decyzją ustalającą warunki zabudowy dla działki, bądź wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Skip to content