Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Art. 93, 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Agnieszka Kłusek tel. 14 678 43 47 wew. 123, e-mail: agnieszka.kusek@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującej w dniu złożenia wniosku,
 • wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej,
 • uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
 • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
 • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
 • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielania działek gruntu;
 • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
 • przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

Tryb odwołania

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Brak

Skip to content