Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zaświadczenie o rewitalizacji terenu

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Agnieszka Kusek, tel. 14 678 43 47 wew. 123, e-mail: agnieszka.kusek@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • brak

Dokumenty do wglądu:

  • brak

Opłaty

17 zł w przypadku wydania zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

Tryb odwołania

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Brak

Skip to content