Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczącego umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Art. 40 ust 1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 260);

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1481);

Uchwała Rady Gminy Lisia Góra Rady Gminy Lisia Góra Nr XIII/163/2004 z dnia 29 lipca 2004;

Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267);

Wydział załatwiający sprawę

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Rafał Sysło tel. 14 678 43 47 wew. 124, e-mail: drogi@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Wymagane załączniki:

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. (Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego)
  • pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez wykonawcę).

Dokumenty do wglądu:

  • dowód osobisty

Opłaty

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej

Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lisia Góra Nr XIII/163/2004 z dnia 29 lipca 2004 roku ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej Gminy Lisia Góra zajętego przez rzut poziomy urządzeń:

1) w pasie drogowym 8,00 zł

2) na obiekcie mostowym 160,00 zł

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17zł)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

Tryb odwołania

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Brak

Skip to content