Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ogólna informacja z zakresu obrony cywilnej

Jednym z zadań stojących przed władzami Gminy Lisia Góra jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy .
Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego , że zarówno w czasie wojny jak i w czasie pokoju mogą wystąpić poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludności .
Żyjemy w świecie stwarzającym coraz więcej zagrożeń. W czasie pokoju zdarzają się awarie w zakładach przemysłowych lub katastrofy transportowe . W ich wyniku do atmosfery przedostają się substancje promieniotwórcze , trujące i inne groźne dla zdrowia i życia ludzi . Groźbę stwarzają również klęski żywiołowe (powodzie , huragany itp.)
W niniejszym informatorze pragniemy Państwu przedstawię podstawowe informacje porady, praktyczne wskazówki, jak należy postępować w przypadku wystąpienia zagrożenia, co i kiedy powinniśmy zrobić aby pomóc sobie, rodzinie, sąsiadom.
 
Szef Obrony Cywilnej
Gminy Lisia Góra
Arkadiusz Mikuła
 

CEL I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ

Obrona Cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożenia środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
Zadania Obrony Cywilnej obejmują w szczególności :
 • wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
 • organizowanie ewakuacji ludności,
 • przygotowanie doraźnych ukryć ochronnych,
 • zaopatrywanie ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 • zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
 • udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
 • walka z pożarami,
 • przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
 • ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
 • organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
 • zabezpieczenie dóbr kultur, urządzeń użyteczności publicznej,
 • doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 • doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 • doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych.
Zadania Obrony Cywilnej we czasie pokoju obejmują:
 • działalność planistyczną i prace organizacyjne,
 • działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony cywilnej,
 • przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.
Organizacje Obrony Cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy .

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

ALARM POWIETRZNY

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.
Osoby znajdujące się w domu powinny:
 • ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy itp.
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecach,
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkania,
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów,
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
Osoby znajdujące się w miejscu publicznym powinny :
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 • Pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
 • podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.
Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukrycia. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia.
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążą udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

ALARM O SKAŻENIACH

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:
 • nie zbliżać się do rejonu awarii,
 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń, informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłośniającymi umieszczonymi na samochodach.
Przebywając na terenie otwartym należy:
 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
 • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.
Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:
– włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,
 • pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 • osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien, otworów wentylacyjnych,
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku, a więc większego zapotrzebowanie na tlen,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżone w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.
Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.
 

UPRZEDZENIA O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

 
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy :
 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, pasz,
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń , udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

 
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami należy :
 • postępować zgodnie z poleceniami i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • wykonywać inne polecenia organów Obrony Cywilnej.

UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

 
Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:
 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych.
 • Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
 • nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska .
Przebywając na terenie otwartym: należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
Przebywając w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:
 • opuścić schron (ukrycie),
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzedni zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów Obrony Cywilnej,
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia .
Skip to content