Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Udzielenie pomocy de minimis tj. ulgi uznaniowej w spłacie należnego podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu poprzez odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek za zwłokę

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540). 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.Dz.U. z 2018 r. , poz. 362 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Wydział załatwiający sprawę

Referat Podatków, pokój nr 1, tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek o odroczenie terminy płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej albo umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę .

2. Załącznik – Dane dotyczące pomocy de minimis z 3 kolejnych latach (zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie negatywne);

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (Dz. U. 2014 poz. 1543).

3. Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Podatnik może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień, co do stanu finansowego i majątkowego oraz złożenia niezbędnych dokumentów wymagalnych do podjęcia ostatecznej decyzji w wyznaczonym 7-dniowym terminie, niezastosowanie się do powyższych wymogów oraz niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje odmowę pozytywnego rozpatrzenia podania.

Skip to content