Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wydanie decyzji o udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie należnego podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu poprzez odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek za zwłokę

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540.).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 333)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Podatków, pokój nr 1, tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

Podatnik może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień, co do stanu finansowego i majątkowego oraz złożenia niezbędnych dokumentów wymagalnych do podjęcia ostatecznej decyzji w wyznaczonym 7-dniowym terminie, niezastosowanie się do powyższych wymogów oraz niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje odmowę pozytywnego rozpatrzenia podania.

Skip to content