Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wydanie zaświadczenia

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540). 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Wydział załatwiający sprawę

Referat Podatków, pokój nr 1, tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Opłaty

Opłata skarbowa (z wyjątkiem zwolnionych ustawowo)*:

– zaświadczenia – 17 zł,

– zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21 zł

* opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy nr: 61859100070110000003290032

Termin załatwienia sprawy

do 7 dni

Tryb odwołania

Strona może wnieść zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez stronę ubiegającą się o nie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Tarnowieza pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminyw Lisiej Górze.

Inne informacje

Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy.

Skip to content