Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zgłoszenie obowiązku podatkowego przez osobę fizyczną

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540.).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 333)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Podatków, pokój nr 1, tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Opłaty

Brak.

Termin załatwienia sprawy

Decyzja wydawana w terminie 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze

Inne informacje

1) Osoba fizyczna jest obowiązane złożyć informację w terminie 14 dniu od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego

2) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

3) Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4) Podatek płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

5) Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U., poz. 1529)

Skip to content