Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zgłoszenie obowiązku podatkowego przez osobę prawną w podatku leśnym – korekta zgłoszenia

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540).

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Podatków, pokój nr 1, tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy.

Tryb odwołania

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

1) Deklarację na podatek leśny osoby prawne składają bez wezwania do 15 stycznia roku podatkowego stosując do naliczenia podatku obowiązujące stawki w danym roku podatkowym.

2) Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasu, zajęcie części lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż leśna lub jej zaprzestanie, a także w przypadku zmian podmiotowych).

3) W sytuacji, gdy Wójt Gminy stwierdzi, że Podatnik, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji, albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.

4) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

5) Podatek leśny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

6) Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U., poz. 1529).

Skip to content