Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zgłoszenie obowiązku podatkowego przez osobę prawną w podatku od nieruchomości – korekta zgłoszenia

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540.).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Podatków, pokój nr 1, tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

Tryb odwołania

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

Inne informacje

1) Deklarację na podatek od nieruchomości osoby prawne składają bez wezwania do 31 stycznia roku podatkowego stosując do naliczenia podatku obowiązujące stawki w danym roku podatkowym.

2) Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości, zmiana powierzchni użytkowej, zmiany podmiotowe).

3) W sytuacji, gdy Wójt Gminy stwierdzi, że Podatnik, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji, albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.

4) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością tą jest istnienie budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

5) Podatek od nieruchomości jest płatny następująco: I rata do dnia 31 stycznia, II-XII do 15-go każdego miesiąca roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

6) Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U., poz. 1529).

Skip to content