Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zgłoszenie obowiązku podatkowego przez osobę prawną w podatku rolnym – zgłoszenie korekty

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540.).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 333)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Podatków, pokój nr 1, tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy.

Tryb odwołania

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze

Inne informacje

1) Deklarację na podatek rolny osoby prawne składają bez wezwania do 15 stycznia roku podatkowego stosując do naliczenia podatku obowiązujące stawki w danym roku podatkowym.

2) Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów, zmiany sposobu wykorzystania gruntu wskutek zajęcia części na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub jej zaprzestania, a także w przypadku zmian podmiotowych).

3) W sytuacji, gdy Wójt Gminy stwierdzi, że Podatnik, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji, albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.

4) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

5) Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

6) Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U., poz. 1529).

Skip to content