Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Czynność

Opis (informacja)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540.).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Wydział załatwiający sprawę

Referat Podatków, pokój nr 1, tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

Wymagane dokumenty

Do pobrania:

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy.

Tryb odwołania

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lisiej Górze

Inne informacje

1) Deklarację na podatek od środków transportowych składa się na dany rok podatkowy bez wezwania do dnia 15 lutego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym dniu – w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie.

2) W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

3) Obowiązek podatkowy powstaje: – w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nie rejestrowanego) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zarejestrowany, – w przypadku nabycia środka transportowego wcześniej zarejestrowanego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został nabyty, – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania go z ruchu.

4) Obowiązek podatkowy wygasa: – z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany, – z końcem miesiąca, w którym wydana została decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, – z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został sprzedany.

5) Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach do: 15 lutego i 15 września roku podatkowego. Odrębne terminy płatności ustawa przewiduje w przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 1 lutego.

Skip to content