Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Weź udział w konsultacjach zakresu wsparcia dotyczącego budowania potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Logo RPO, Małopolska, Flaga Unii Europejskiej
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Prawie 19 mln Euro na wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych z Funduszy Europejskich dla Małopolski

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w osi 6 pn. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, zaplanowano realizację wsparcia dotyczącego budowania potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest to pierwszy raz, kiedy w programie regionalnym wsparcie w projekcie będzie mogło dotyczyć wyłącznie budowania własnego potencjału i zdolności organizacji i partnerów. W przyszłości zapewne przyczyni się to, do jeszcze większego zaangażowania tak istotnych dla rozwoju województwa podmiotów, w realizację różnorodnych inicjatyw społecznych, w tym także współfinansowanych z EFS+. 

Wsparcie, na łączną kwotę niemal 19 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), co stanowi niemal 2,8% alokacji tego funduszu i jedną z najwyższych alokacji wśród programów regionalnych,  zostało zaplanowane w ramach aż 6 celów szczegółowych, co pozwoli budować potencjał tychże podmiotów właściwie we wszystkich obszarach EFS+. W treści samego programu, wsparcie w zakresie budowy potencjału partnerów i organizacji zostało opisane w sposób ogólny, tak by móc elastycznie reagować na pojawiające się w kolejnych latach wyzwania oraz potrzeby partnerów oraz w taki sposób, by obszary pomocy mogły zostać dookreślone w szczególności na etapie opracowywania projektu Szczegółowego Opisu Priorytetu (SZOP) we współpracy z samymi organizacjami oraz partnerami społecznymi. Takie podejście jest zgodne z m.in. z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dla programowania EFS+ w obszarze budowy zdolności organizacyjnych partnerów społeczeństwa obywatelskiego oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027.

Główne założenia działania dotyczącego budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społecznych

Udostępniony projekt karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”  (.pdf, 342 KB) ma charakter roboczy i część informacji może jeszcze ulec modyfikacji. Docelowo karta będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (SZOP). SZOP jest dokumentem, który uszczegóławia postanowienia programu w podziale na działania.  Niżej przedstawione zostały główne założenia Działania dotyczącego budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społecznych (roboczo Działanie o nr 6.33): 

a) Działanie o nazwie: Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+ obejmuje wyjątkowo aż 6 celów szczegółowych EFS+ (cele a, c, f, g, h, i). 

b) Każdy projekt w danym naborze dotyczyć będzie wyłącznie 1 typu projektu od A do F:
A. Typ A: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia zatrudnienia w regionie
B. Typ B: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla równości szans kobiet i mężczyzn
C. Typ C: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji dzieci i młodzieży
D. Typ D: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji osób dorosłych
E. Typ E: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
F. Typ F: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia obywateli państw trzecich

c) Projekt karty SZOP uwzględnia 10 obszarów wsparcia oraz szeroki katalog rodzajów podejmowanych interwencji poprzez wskazywanie ich celów, a nie szczegółowo katalogu wydatków kwalifikowalnych. Pewne doprecyzowania będą możliwe także na etapie opracowywania regulaminów naboru. 

d) Obszary wsparcia i katalog rodzajów podejmowanych interwencji jaki zaproponowano (w rekomendacjach MFiPR)  dla budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w SZOP zaproponowano także dla budowania potencjału partnerów społecznych. Podobną zasadę przyjęto w zakresie proponowanych, analogicznych wskaźników produktu i rezultatu dla obu rodzajów wnioskodawców. 

e) W celu ograniczania obciążeń administracyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz konieczność zapewnienia braku podwójnego finansowania tych samych wydatków w różnych projektach dla przedmiotowego Działania zaproponowano jedną Instytucję Pośredniczącą.

f) Działanie wdrażane będzie trybie konkurencyjnym poprzez ogłoszenie kilku naborów zapewniających ciągłość wsparcia w całym okresie programowania. 

g) Zaproponowano minimalną i maksymalną wartość projektu (20 tys. zł; 500 tys. zł). Wymagany wkład własny wynosi min. 5% 

Projekt karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+” (.pdf, 342 |KB) 

Jak zgłaszać uwagi?

Zainteresowani mogli przekazywać swoje uwagi i opinie na temat projektu karty za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag  (.xlsx, 10 KB)  w formie elektronicznej poprzez przesłanie go na adres program2027@umwm.malopolska.pl . 

Termin zgłaszania uwag

Uwagi można zgłaszać w terminie od 9 lutego do 24 lutego 2023 roku.

 

Źródło: https://www.rpo.malopolska.pl/FEM-2021-2027/aktualnosci/wez-udzial-w-konsultacjach-zakresu-wsparcia-dotyczacego-budowania-potencjalu-partnerow-spolecznych-oraz-organizacji-spoleczenstwa-obywatelskiego-w-programie-fundusze-europejskie-dla-malopolski-2021-2027

Skip to content