Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Znak sprawy: B.6845.1.4.2023

Lisia Góra, 29 czerwca 2023 r.

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Dz.nr 1394, Księga Wieczysta Nr TR1T/00063388/8,

 1. Powierzchnia nieruchomości:

dz.nr 1394 o pow. 20m²

 1. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Lisia Góra
Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę, na cele prowadzenia działalności handlowej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu obejmującego działkę 1394 położoną w m. Lisia Góra brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem U/P tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej.

Działka nr 1394 położona w m. Lisia Góra znajduje się w obszarze rewitalizacji.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2023 r.

 1. Cena nieruchomości:

nie dotyczy

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
  nie dotyczy 
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:
  Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest w wysokości 7,63 zł/m² powierzchni użytkowej. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej.
 2. Termin wnoszenia opłat:
  Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w terminie do 15-tego każdego miesiąca.

 3. Zasady aktualizacji opłat:
  Czynsz dzierżawny będzie podlegać waloryzacji, bez konieczności zmiany umowy ze skutkiem na dzień 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, publikowany przez GUS. 
 1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
  Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy.

 

                                                                                                                                                               z up. Wójta

                                                                             
                                                                                                                                                       mgr inż. Piotr Miotła

                                                                                                                                                          Zastępca Wójta Gminy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra
od dnia 29.06.2023 r. do dnia 20.07.2023 r.

Skip to content