Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Znak sprawy: B.6845.1.3.2023                                                                      

Lisia Góra, 07 czerwca 2023 r.

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023.775 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Księga Wieczysta Nr TR1T/00067626/7
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 2137

 

2. Powierzchnia nieruchomości:

– nr 2137 o pow. 0,08 ha

 

3. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Łukowa

Przeznaczona do oddania w dzierżawę nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2137 o pow. 0,08 ha położona w m. Łukowa stanowi własność Gminy Lisia Góra. Powyższa nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr XLVII/532/2023 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30.05.2023 r.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 2137 położonej w m. Łukowa brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka nr 2137 znajduje się w obszarze rewitalizacji i w obszarze zdegradowanym. Nieruchomość posiada użytki PsIV.

 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2023 r.

 

6. Cena nieruchomości:

nie dotyczy

 

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
nie dotyczy

 

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:
Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest w wysokości 100,00 zł (w tym obowiązujący podatek VAT).

9. Termin wnoszenia opłat:
Czynsz dzierżawny płatny corocznie z góry, w terminie do 31 marca danego roku.

10. Zasady aktualizacji opłat:
Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany, bez konieczności zmiany umowy ze skutkiem na dzień 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, publikowany przez GUS.

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę.

 

 

                                                                                                                                                z up. Wójta
                                                                                                             

                                                                                                                                          mgr inż. Piotr Miotła
                                                                                                                                          Zastępca Wójta Gminy

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra
od dnia 07.06.2023 r. do dnia 28.06.2023

Skip to content