Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Znak sprawy: B.6840.1.5.2022                                                                           

Lisia Góra, 24 marzec 2023 r.

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,29 ha położona w m. Stare Żukowice, gmina Lisia Góra oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 966/38, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr TR1T/00063293/5, stanowiąca współwłasność 3/5 części Gminy Lisia Góra i 2/5 osoba fizyczna

 

 1. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Stare Żukowice
Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 966/38 o pow. 0,29 ha znajduje się w m. Stare Żukowice, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski. Działka niezabudowana o regularnym kształcie graniczy z drogą dojazdową wydzieloną na dz.nr 966/37, 966/35, 966/33, która łączy się z drogą publiczną. W sąsiedztwie działki niezabudowane i zabudowane budynkami mieszkalnymi. Uzbrojenie terenu: na działce nr 966/38 brak uzbrojenia, w sąsiedztwie energia elektryczna, wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna.

Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków działka posiada następujące użytki i klasy: RIVa 0,29 ha.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lisia Góra działka nr 966/38 leży w terenach oznaczonych symbolem MN– tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2023 r.

 

 1. Cena nieruchomości za udział 3/5 części: 80 945,00 zł + obowiązujący podatek VAT
  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 00/100)
 2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy: nie dotyczy

  8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

  9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

  10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
  Udział 3/5 w działce przeznaczony do sprzedaży.

 

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34. ust.1 pkt 1 i 2:
 • 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
 • wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra

       

     

 

                                                                                                                        z up. Wójta

                                                                        mgr inż. Piotr Miotła
                                                                   Zastępca Wójta Gminy 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra w dniach od 27.03.2023 r. do 17.04.2023 r.

Skip to content