Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2021 r. poz. 1899 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,36 ha położona w m. Kobierzyn, gmina Lisia Góra oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 742, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr TR1T/00040102/3, stanowiąca własność Gminy Lisia Góra.
2. Opis nieruchomości:
województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra
obręb: Kobierzyn
Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 742 o pow. 0,36 ha znajduje się w m. Kobierzyn, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski. Działka zlokalizowana jest we wschodniej części miejscowości. Działka w kształcie zbliżonym do trapezu, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej utwardzonej od strony zachodniej. Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo. Działka znajduje się w otoczeniu gruntów niezabudowanych użytkowanych rolniczo. W dalszym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz mieszkalno-zagrodowa. Południowo-zachodnią częścią działki przebiega czynny rów melioracyjny. Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków działka posiada następujące użytki i klasy: RIVb 0,32 ha, ŁIII 0,04 ha.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lisia Góra działka nr 742 leży w terenach oznaczonych symbolem RZ – tereny trwałych użytków zielonych.
4. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2022 r.
5. Cena nieruchomości: 15 790,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy: nie dotyczy
8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
Działka przeznaczona do sprzedaży.
11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34. ust.1 pkt 1 i 2:
 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
 wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra

z up. Wójta

mgr. inż. Piotr Miotła

Zastępca Wójta Gminy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra w dniach od 03.08.2022 r. do 24.08.2022 r. 

Skip to content