Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Znak sprawy: B.6850.4.2023

Lisia Góra, 15 maja 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2023 r. poz. 344 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Księga Wieczysta Nr TR1T/00038782/6

Zespół boisk sportowych z obiektami zaplecza „ORLIK 2012” na dz.nr 1741/1, 1741/2, 1741/3, 1741/4

 

 1. Powierzchnia nieruchomości:

dz.nr 1771/1 o pow. 0,24 ha,

dz.nr 1741/2 o pow. 0,24 ha,

dz.nr 1741/3 o pow. 0,26 ha,

dz.nr 1741/4 o pow. 0,29 ha

 

 1. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Lisia Góra
Zespół boisk sportowych z obiektami zaplecza „ORLIK 2012” zlokalizowany w m. Lisia Góra przy Szkole Podstawowej.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lisia Góra nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej i w terenach oznaczonych symbolem KL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2023 r.

 

 1. Cena nieruchomości:

nie dotyczy

 

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:

bezpłatne użyczenie

 

 1. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy

 

 1. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy

 

 1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
  Nieruchomość przeznaczona w bezpłatne użyczenie.

 

 

                                                                                                                   z up. Wójta

                                                                              
                                                                                                                                                    mgr inż. Piotr Miotła

                                                                                                                                                        Zastępca Wójta Gminy

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra
od dnia 15.05.2023 r. do dnia 05.06.2023 r.

Skip to content