Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Znak sprawy: B.6850.3.2023   

Lisia Góra, 05 maja 2023 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Księga Wieczysta Nr TR1T/00040985/6
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 410/1

 

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia użyczanej nieruchomości: 0,40 ha

 

3. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Pawęzów
Przedmiotowa działka położona jest we wschodniej części Pawęzowa, gmina Lisia Góra. Nieruchomość niezabudowana o nieregularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i w większości nieruchomości niezabudowane. Działka nr 410/1 położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej, utwardzonej o nawierzchni żwirowej, która w odległości ok. 540 m łączy się z drogą powiatową. Opis użytków: grunty RIV b, RV.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lisia Góra działka nr 410/1 leży w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej i ZL – tereny lasów i zalesień.
Nieruchomość przeznacza się w celu zagospodarowania pod teren rekreacyjny (działalność kultury             i sportu).

 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2023 r.

 

6. Cena nieruchomości:

nie dotyczy

 

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
nie dotyczy

 

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:
bezpłatne użyczenie

9. Termin wnoszenia opłat:
nie dotyczy

10. Zasady aktualizacji opłat:
nie dotyczy

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
Nieruchomość przeznaczona w bezpłatne użyczenie.

 

                                                                                                                   z up. Wójta

                                                                             
                                                                                                                                                    mgr inż. Piotr Miotła

                                                                                                                                                        Zastępca Wójta Gminy

 

 

Skip to content