Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – boisko z bieżnią służące rekreacji, budynek zaplecza szatniowego oraz trybuna sportowa

Znak sprawy: B.6850.6.2023

Lisia Góra, 24 maja 2023 r.

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do użyczenia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2023 r. poz. 344 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Księga Wieczysta Nr TR1T/00024196/0, TR1T/00023949 Boisko z bieżnią służące rekreacji, budynek zaplecza szatniowego oraz trybuna sportowa na dz.nr 634 i 636

 

2. Powierzchnia nieruchomości:

dz.nr 634 o pow. 0,35 ha,

dz.nr 636 o pow. 0,37 ha,

powierzchnia użytkowa budynku zaplecza szatniowego 57,40 m²

 

3. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Brzozówka
Boisko z bieżnią służące rekreacji, budynek zaplecza szatniowego oraz trybuna sportowa zlokalizowane w m. Brzozówka przy Szkole Podstawowej.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla m. Brzozówka nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem 1 Up – tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych (teren usług oświaty – istniejąca szkoła).

 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2023 r.

 

6. Cena nieruchomości:

nie dotyczy

 

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
nie dotyczy

 

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:
bezpłatne użyczenie

9. Termin wnoszenia opłat:
nie dotyczy

10. Zasady aktualizacji opłat:
nie dotyczy

11.Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
Nieruchomość przeznaczona w bezpłatne użyczenie.

 

 

 

                                                                                                                   z up. Wójta

                                                                              
                                                                                                                                                    mgr inż. Piotr Miotła

                                                                                                                                                        Zastępca Wójta Gminy

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra
od dnia 25.05.2023 r. do dnia 15.06.2023 r.

Skip to content