Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,01 ha położona w m. Łukowa, gmina Lisia Góra oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 2066/2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr TR1T/00067626/7, stanowiąca własność Gminy Lisia Góra 
 
2. Opis nieruchomości:
województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra
obręb: Łukowa
Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 2066/2 o pow. 0,01 ha znajduje się w m. Łukowa, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski. Działka o kształcie trójkąta, na której usytuowany jest mały fragment budynku stodoły. Pozostała część budynku na działce nr 2066/1. Działka nr 2066/2 nie ma dostępu do drogi. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, mieszkalno-gospodarczymi i niezabudowane. Działka graniczy również z potokiem. Na działce brak uzbrojenia, w sąsiedztwie: energia elektryczna, wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna.
Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków działka posiada następujące użytki i klasy: Br-PsIV 0,01 ha.
 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lisia Góra działka nr 2066/2 leży w terenach oznaczonych symbolem MN– tereny zabudowy mieszkaniowej.
 
4. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2024 r.
 
5. Cena nieruchomości: 3225,00 zł brutto
(słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100)
 
6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy: nie dotyczy
 
8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
 
9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
 
10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
Działka przeznaczona do zbycia poprzez zamianę za nieruchomość składającą się z dz. nr 2063/4 położonej w m. Łukowa stanowiąca własność osoby prywatnej.
 
11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34. ust.1 pkt 1 i 2:
 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
 wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra
 
 
                                                                                                                           z up. Wójta
 
mgr inż. Piotr Miotła
Zastępca Wójta Gminy 
 
Skip to content