Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych

Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nabór 2022: 17 październik – 15 listopad

0

 

Warunki i tryb udzielania wsparcia, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach ostatecznego odbiorcy wsparcia, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2022 r. poz.  1830) oraz Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu [NABÓR WNIOSKÓW NR A1.4.1.KPO_5/22/01].

Najczęściej zadawane pytania z Krajowego Planu Odbudowy

Kto może ubiegać się o wsparcie

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, z późn. zm.) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

 1. jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
 2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270),
 3. jest pełnoletnia.

Zakres wsparcia

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

 1. które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
 2. których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
 3. które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
 4. które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
 5. jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Wysokość wsparcia

Wsparcie przyznaje się w oparciu o standardową stawkę jednostkową w wysokości 40% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i, odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m2 od kwoty 100 zł/m2 (wysokość standardowej stawki jednostkowej).

Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji KPO wynosi maksymalnie na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcia w wysokości 20 000 zł.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

Wsparcie przyznaje się na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Kryteria premiujące i kolejność przysługiwania wsparcia

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów premiujących:  

 1. Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – przyznaje się 3 punkty.
  Kryterium uważa się za spełnione, jeśli stopa bezrobocia rejestrowego w powiecie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie wynosi pow. średniej wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na podstawie danych podanych we wniosku przez wnioskodawcę oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku.
   
 2. Przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika – przyznaje się 5 punktów.
  Kryterium uważa się za spełnione, jeśli wnioskodawcą jest rolnik urodzony po dniu 31 grudnia 1981 r. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na podstawie danych podanych we wniosku.

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu powyższych kryteriów premiujących. Spełnienie jednego lub więcej kryteriów premiujących decyduje o kolejności umieszczenia przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć możliwych do objęcia wsparciem. W pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów dla przedsięwzięć, w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje temu wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek.

Ocena przedsięwzięcia

Wsparcia udziela się:

 • jeżeli wniosek jest kompletny i poprawny oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki wymienione w § 2 ust. 6 Regulaminu,
 • jeżeli wnioskodawca spełnia warunki udzielenia wsparcia wynikające z przepisów dotyczących udzielania takiego wsparcia,
 • jeżeli wnioskodawca i przedsięwzięcie spełniają wszystkie kryteria wyboru przedsięwzięć, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu,
 • z uwzględnieniem kolejności, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, przeznaczonej na wsparcie przedsięwzięć w ramach naboru wniosków w 2022 r.

Pozostałe warunki określa Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR – PUE, udostępnionego pod adresem  https://epue.arimr.gov.pl.

Uwierzytelnienie wnioskodawcy w procesie składania wniosku odbywa się poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (numer EP), będącego loginem oraz kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. W przypadku braku numeru identyfikacyjnego, wnioskodawca najpierw powinien wystąpić o jego nadanie (link do wniosku: Wniosek o wpis do ewidencji producentów), a następnie po jego otrzymaniu, przejść proces rejestracji nowego konta na PUE.

Za datę złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem uznaje się datę jego przesłania do ARiMR poprzez PUE. W przypadku złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ARiMR informuje wnioskodawcę za pomocą PUE o wpłynięciu tego wniosku.

Korespondencja pomiędzy ARiMR a wnioskodawcą prowadzona jest przy użyciu PUE, na co wnioskodawca wyraża zgodę, składając wniosek, z zastrzeżeniem dotyczącym sposobu złożenia weksla, o którym mowa w § 1 ust. 9 Regulaminu, który należy złożyć w formie papierowej w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje na „Wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych” w ramach inwestycji „A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętego Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności udzielane są w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Załączniki do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem:

 

Materiały

Załącznik nr 1 – Oświadczenie współwłaściciela budynku lub jego części o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia, w przypadku gdy będzie ono realizowane na budynku stanowiącym przedmiot współwłasności wnioskodawcy (format EXCEL)
Z5​_1​_Oswiadczenie​_współ​_na​_ubieganie​_się​_o​_przyznanie​_wsparcia.xlsx 0.05MB
Załącznik nr 1 – Oświadczenie współwłaściciela budynku lub jego części o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia, w przypadku gdy będzie ono realizowane na budynku stanowiącym przedmiot współwłasności wnioskodawcy (format PDF)
Z5​_1​_Oswiadczenie​_współ​_na​_ubieganie​_się​_o​_przyznanie​_wsparcia.pdf 0.53MB
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości przedsiębiorstwa
Z5​_2​_Oświadczenie​_MSP​_KPO​_działanie​_5.xlsx 0.05MB
Załącznik nr 3 – Oświadczenie współmałżonka lub współwłaściciela budynku, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego (format EXCEL)
Z5​_3​_Oswiadczenie​_zgoda​_na​_zawarcie​_umowy.xlsx 0.05MB
Załącznik nr 3 – Oświadczenie współmałżonka lub współwłaściciela budynku, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego (format PDF)
Z5​_3​_Oswiadczenie​_zgoda​_na​_zawarcie​_umowy.pdf 0.53MB

Instrukcja wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

 

Materiały

Instrukcja wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
Instrukcja​_woopw​_Dachy​_KPO​_w​_131022.pdf 0.58MB

Załączniki do instrukcji wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

 

Materiały

Załącznik nr 1 – Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Zal​_1​_do​_Instrukcji​_-​_wypełnienie​_Oświadczenia​_MSP.pdf 0.78MB
Uproszczony sposób wypełniania ww. Oświadczenia przez wnioskodawców, którzy posiadają gospodarstwo rolne we współwłasności z małżonkiem ___________________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 2 – Wzór przykładowego planu sytuacyjnego przedsięwzięcia z rysunkiem dachu
Zal​_2​_do​_Instrukcji​_-​_przykład​_planu​_sytuacyjnego​_przedsięwzięcia.pdf 0.41MB
Załącznik nr 3 – Wzór przykładowego formularza zgłoszenia odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji (format WORD)
Zal​_3​_do​_Instrukcji​_-​_wzór​_formularza​_zgłoszenia​_azbestu.docx 0.25MB
Załącznik nr 3 – Wzór przykładowego formularza zgłoszenia odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji (format PDF)
Zal​_3​_do​_Instrukcji​_-​_wzór​_formularza​_zgłoszenia​_azbestu.pdf 0.12MB

Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z Planu Rozwojowego wraz z załącznikami

 

Materiały

Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z Planu Rozwojowego wraz załącznikami
Umowa​_Dachy​_z​_załacznikami.pdf 0.46MB

Lista załączników wniosku o płatność

 

Materiały

Lista załączników wniosku o płatność
Lista​_załączników​_wniosku​_o​_płatność​_dla​_Dachów.pdf 0.07MB

Materiały

Regulamin wyboru przedsięwzięć – Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022

Skip to content